Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Sang
Nghiên cứu thiết kế bộ gia nhiệt của máy đốt nóng mặt đường bê tông nhựa phục vụ công tác duy tu, sửa chữa :Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên /Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Trung Hậu, Ngô Đỗ Phúc Lâm. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
51 tr. ;27 cm
Nghiên cứu chế độ truyền nhiệt trong môi trường hở với các điều kiện biên của môi trường để nhiệt độ đạt được 1500C-1700C từ đó xác định được nhiệt đầu vào cần thiết của bộ phận gia nhiệt. Thông qua thông số đã tính toán để thiết kế bộ gia nhiệt đạt yêu cầu đặt ra
1.Bộ gia nhiệt2.Máy đốt nóng mặt đường3.Mặt đường bê tông nhựa4.Duy tu, sửa chữa
1.Nguyễn Trung Hậu2.Ngô Đỗ Phúc Lâm3.Trần Văn Thành4.Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Văn Dũng

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: NCKH
Mã xếp giá
SV.000423;