Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thanh Hào
Nghiên cứu thiết kế xe phục vụ công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ lưu động :Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên /Trần Thanh Hào. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
72 tr. ;27 cm
Trên cơ sở phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong dây chuyền kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm, đề tài tiến hành thiết kế xe đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ lưu động nhằm phục vụ những địa bàn ở vùng sâu, vùng xa (những nơi cách xa trung tâm đăng kiểm, nhiều chủ phương tiện ngại đi đăng kiểm) hoặc tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm cố định khi quá tải. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị để đưa dây chuyền kiểm định lưu động vào hoạt động thực tiễn
1.Xe phục vụ công tác đăng kiểm2.Phương tiện cơ giới đường bộ lưu động
1.Người hướng dẫn khoa học: ThS. Vũ Văn Định

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: NCKH
Mã xếp giá
SV.000422;