Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Văn Dự
Nghiên cứu thiết kế mô hình đánh lửa sớm tự động cho động cơ xăng trên ô tô :Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên /Võ Văn Dự, Lê Tiến Anh Trung Kiên, Trần Nhất Linh. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
32 tr. ;27 cm
Đề tài đã hoàn thiện mô hình thử nghiệm hệ thống đánh lửa trực tiếp, đã chế tạo được mô hình và chương trình điều khiển đánh lửa sớm tự động
1.Thiết kế mô hình2.Đánh lửa sớm tự động3.Động cơ xăng trên ô tô
1.Lê Tiến Anh Trung Kiên2.Trần Nhất Linh3.Trương Hồng Huy4.Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Lợi

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: NCKH
Mã xếp giá
SV.000421;