Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Thị Minh Phúc
Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành công trình từ góc độ của người học /Hoàng Thị Minh Phúc. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Trong giáo dục đại học, việc đánh giá tài liệu giảng dạy có ý nghĩa quan trọng. Giáo trình Tiếng Anh Chuyên ngành Công trình là một giáo trình được biên soạn mới và đưa vào sử dụng tại trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm học 2016-2017. Sau vài năm sử dụng, việc đánh giá tài liệu này là cần thiết để định hướng cho kế hoạch đào tạo tiếp theo. Việc đánh giá có thể thực hiện theo một vài phương thức, và đánh giá từ góc độ người học được coi là một cách đem lại kết quả khá chính xác và khách quan. Thông qua kết quả khảo sát ý kiến của các sinh viên đã và đang học giáo trình Tiếng Anh Chuyên ngành Công trình tại trường, bài báo này mô tả và phân tích quan điểm của người học về cuốn giáo trình này, và trên cơ sở đó, tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá nhằm điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo trình trong tương lai
1.Đánh giá giáo trình2.Đánh giá tiếng Anh chuyên ngành công trình3.Người học nhận xét giáo trình4.Ý kiến người học về tiếng Anh công trình5.Khảo sát ý kiến người học

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá