Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Huy Hoàng
Đại số con có đối chiều 1 trên phần dương của đại số Virasoro suy rộng với nhóm chỉ số hạng 1 /Nguyễn Huy Hoàng. -H.,2020
12 tr. ;27 cm
Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu một lớp đại số Virasoro suy rộng với nhóm chỉ số có hạng 1. Chúng tôi đưa ra một số đặc điểm của lớp đại số con có đối chiều 1 trên phần dương của . Bên cạnh những tương đồng với kết quả của V. Mazorchuk và cộng sự về các đại số con có đối chiều 1 trên phần dương của đại số Virasoro , chúng tôi cũng chỉ ra được một điểm khác biệt mới trong biểu diễn của đại số Virasoro suy rộng và đại số Virasoro
1.Đại số Virasoro2.Đại số Virasoro suy rộng3.Mô đun

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá