Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Dung
Dự báo chuỗi thời gian dựa trên Matrix Profile /Trần Thị Dung, Trần Phong Nhã, Bùi Ngọc Dũng. -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Đã có nhiều phương pháp được đề xuất trong bài toán dự báo chuỗi thời gian như: dự báo tuyến tính, mô hình tự hồi quy, mô hình trung bình trượt, mô hình mạng neural nhân tạo, mô hình Markov ẩn. Tuy nhiên các phương pháp đó có nhược điểm là thời gian tính toán lâu và không có nhiều trường hợp thực nghiệm để so sánh kết quả tối ưu. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới trong dự đoán chuỗi thời gian sử dụng matrix profile, là một vector khoảng cách của các cặp là motif hay những cặp lân cận với nhau. Với việc áp dụng thuộc tính Consecutive Neighborhood Preserving (CNP), kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất có độ chính xác cao hơn và thời gian tính toán nhanh hơn các phương pháp trước đó
1.Chuỗi thời gian2.Motif3.Dự báo chuỗi thời gian4.Consecutive Neighborhood Preserving
1.Trần Phong Nhã2.Bùi Ngọc Dũng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá