Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Thiện Lĩnh
Đề xuất giải pháp cảnh báo kẹt xe trong hẻm nhỏ bằng phương pháp xử lý ảnh trên Raspberry Pi 4 /Võ Thiện Lĩnh, Đào Thanh Toản. -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Việc ứng dụng giao thông thông minh trong tổ chức điều khiển giao thông tại các hẻm nhỏ nhằm tránh ùn tắc giao thông là thật sự cần thiết. Bài báo này đề xuất một giải pháp áp dụng công nghệ xử lý ảnh và phương pháp máy học trên máy tính nhúng Raspberry Pi 4 để xác định xe ô tô vào hẻm và đưa ra tín hiệu cảnh báo thông qua đèn tín hiệu. Mục tiêu của bài báo là lựa chọn kiến trúc mô hình mạng đạt được tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác phù hợp cho một ứng dụng và nền tảng máy tính nhúng Raspberry Pi 4 nhất định. Để đạt được mục tiêu này, nhóm tác giả nghiên cứu nhiều cách khác nhau để cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ trong các hệ thống phát hiện đối tượng đã triển khai hiện nay
1.Rasperry Pi 42.Nhận dạng ảnh xe hơi3.Mạng nơ-ron tích chập4.Yolo
1.Đào Thanh Toản

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá