Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Châu Phương
Đánh giá hiệu quả của giải pháp mở rộng mặt cầu Tôn Đức Thắng ở An Giang /Ngô Châu Phương, Đỗ Thành Hiếu. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng và an toàn giao thông, cầu Tôn Đức Thắng ở An Giang được tăng cường, mở rộng mặt cầu từ 9m lên 11,5m, giữ nguyên tải trọng thiết kế ban đầu H18-X60 theo nguyên tắc hạn chế tăng tĩnh tải và tận dụng hợp lý kết cấu hiện hữu,....; bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá hiệu quả kỹ thuật của giải pháp mở rộng mặt cầu bằng cách sử dụng gờ, lề bộ hành và dầm ngang console bê tông cốt thép (BTCT) làm dầm dọc phụ biên tham gia chịu lực so với một số giải pháp khác.
1.Giải pháp mở rộng mặt cầu BTCT2.Dầm dọc phụ biên3.Gờ-lề bộ hành
1.Đỗ Thành Hiếu

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá