Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Quang Xuân
Dạy và học theo tiêu chuẩn CDIO hiện nay /Bùi Quang Xuân, Vũ Trịnh Thế Quân. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Phần bài báo này mô tả quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo tiếp cận theo định hướng thực hành của mô hình CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). CDIO rất hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH. Ngày nay, các trường ĐH trên thế gới đang áp dụng ngày càng rộng rãi hơn mô hình CDIO và những ưu điểm, hiệu quả của nó đã được khẳng định, kiểm chứng qua thời gian, thực tiễn ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng khác nhau
1.Công nghệ thông tin2.Chương trình đào tạo3.CDIO4.Kiểm định chương trình5.Chuẩn đầu ra
1.Vũ Trịnh Thế Quân

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá