Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Tâm
Tìm hiểu chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: gắn kết văn hóa với chính trị và kinh tế /Nguyễn Thị Tâm. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Thời kỳ đổi mới đất nước, văn hóa phải thôi thúc con người tự nhận thức được trách nhiệm của mình và thực thi trách nhiệm đó một cách tốt nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động. Cần phải làm cho văn hóa thẩm thấm vào mọi mặt của đời sống xã hội và vào từng con người; vào kinh tế với tư cách là văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; vào lĩnh vực chính trị với tư cách là văn hóa chính trị,... Chính vì vậy, bên cạnh ba trụ cột phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường thì sự phát triển của bất cứ một quốc gia nào trong thời hiện đại cũng cần phải có sự phát triển bền vững về văn hóa
1.Văn hóa2.Văn hóa Việt Nam3.Chính trị4.Kinh tế - xã hội5.Chủ nghĩa xã hội6.Bản sắc dân tộc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá