Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Hải Yến
Hội nhập văn hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam /Hoàng Hải Yến. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Hội nhập quốc tế đang là một nhu cầu khách quan; nó đòi hỏi chúng ta phải mở cửa, giao lưu với cộng đồng thế giới để đón nhận và tiếp thu những giá trị mới, tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, một dân tộc nào đó sẽ không còn là chính mình nếu đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc. Hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là hai mặt thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, đối với Việt Nam, việc nhận thức rõ vấn đề này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc nói riêng và phát triển đất nước nói chung
1.Văn hóa2.Hội nhập3.Bản sắc dân tộc4.Toàn cầu hóa5. Giữ gìn bản sắc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá