Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thị Xuân
Công nghiệp hoá ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn /Phạm Thị Xuân. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi từ mô hình CNH “khép kín”, kế hoạch hoá tập trung sang chiến lược CNH gắn với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, dựa trên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Nhìn nhận lại sự phát triển nhận thức của Đảng từ khi tiến hành cách mạng XHCN ở miền bắc cho đến thực hiện công cuộc Đổi mới, có thể góp thêm những kinh nghiệm có giá trị cho tiến trình CNH, HĐH đất nước hiện nay
1.CNH2.HĐH3.Thời kỳ đổi mới4.Nhận thức5.Thực tiễn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá