Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Ngọc Hà
Hành vi giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải /Nguyễn Ngọc Hà. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Bài viết phân tích hành vi giao tiếp, ứng xử của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải trên mạng xã hội, thông qua các nội dung sinh viên quan tâm, hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin, bình luận, trạng thái cảm xúc của sinh viên trên mạng xã hội. Để nghiên cứu hành vi giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải, tác giả đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến hơn 1600 sinh viên trường bằng công cụ Google forms, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế các tài khoản mạng xã hội của nhiều sinh viên trong trường. Thực hiện phỏng vấn chuyên sâu một số sinh viên đại diện của các ngành học, khóa học. Kết quả số liệu thu được là khách quan và trung thực
1.Mạng xã hội2.Giao tiếp3.Ứng xử4.Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá