Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Thị Thanh Phúc
Nhận thức mới của Đảng ta về con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /Vũ Thị Thanh Phúc. -H.,2020
5 tr. ;27 cm
Lựa chọn con đường phát triển của quốc tộc mình vốn là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hướng đi và sự phát triển, suy hay thịnh của đất nước. Để có quyết định đúng đắn, đòi hỏi một tư duy biện chứng, độc lập, thái độ khách quan, khoa học, nhìn xa trông rộng; đồng thời trên cơ sở nắm vững phép duy vật biện chứng, loại bỏ những hiện tượng bề ngoài che lấp bản chất bên trong của sự vật, Đảng ta đã đưa ra quan điểm, nhận thức mới về con đường quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. Điều này không có nghĩa là phản bác và từ bỏ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin mà là nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết khoa học và cách mạng ấy lên tầm cao mới.
1.Nhận thức mới2.Vận dụng sáng tạo3.Con đường phát triển4.Quá độ bỏ qua chế độ TBCN5.Tiến lên CNXH6.Phát triển rút ngắn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá