Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Thu Hoa
Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thông qua giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh /Nguyễn Thị Thu Hoa. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Trên cơ sở nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên; Đặc điểm của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; Căn cứ thực tiễn việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay, bài viết khẳng định môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Từ đó đưa ra một số đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá