Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Thúy
Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – thực trạng và giải pháp /Lê Thị Thúy. -H.,2020
7 tr. ;27 cm
Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển như vũ bão đã tác động đến mọi mặt đời sống toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội thúc đẩy phát triển cũng đang đặt ra không ít những thách thức đối với các nước đang phát triển. Trong giáo dục đại học ở Việt Nam, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã và đang làm cho một bộ phận sinh viên ảnh hưởng tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, để phát triển bền vững cần tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nhằm trang bị cho sinh viên lập trường tư tưởng chính trị, sống theo đúng chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc
1.Giáo dục2.Chính trị3.Tư tưởng4.Đạo đức5.Trường đại học6.Truyền thống văn hóa dân tộc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá