Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trung Thành
Vai trò của phụ nữ trong phát triển con người - nhìn từ cách tiếp cận năng lực /Nguyễn Trung Thành. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Xuất phát từ việc nghiên cứu, trình bày cách tiếp cận năng lực của Amartya Sen, bài viết tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến vai trò của phụ nữ trong phát triển con người. Qua đó, bài viết khái quát tình hình bất bình đẳng giới và vai trò tác nhân của phụ nữ trong phát triển con người ở Việt Nam; đồng thời chỉ ra các năng lực cần thiết với phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới
1.Amartya Sen2.Cách tiếp cận năng lực3.Vai trò của phụ nữ4.Phụ nữ Việt Nam

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá