Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Tiêu Thị Mỹ Hồng
Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học các môn lý luận chính trị cho sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay /Tiêu Thị Mỹ Hồng. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Các môn lý luận chính trị là nội dung có mặt trong chương trình đào tạo của hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu này sẽ đề cập đến việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc dạy học những học phần này. Bằng việc sử dụng các phương pháp quan sát, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, người viết sẽ khái quát một số vấn đề về mô hình lớp học đảo ngược, chỉ ra đặc điểm của dạy học các môn lý luận chính trị cho sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay, đồng thời luận giải ưu thế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học những môn học này. Sau khi luận giải được điều đó, nghiên cứu sẽ chỉ ra quy trình, yêu cầu sư phạm khi sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học các môn lý luận chính trị nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Những vấn đề đặt ra trong bài viết sẽ được minh họa bằng nội dung học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học”
1.Dạy học2.Mô hình3.Lớp học đảo ngược4.Lý luận chính trị

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá