Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Hòa
Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ở khoa Lý luận chính trị trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay /Lê Thị Hòa. -H.,2020
8 tr. ;27 cm
Giảng viên đại học nói chung và giảng viên khoa Lý luận chính trị nói riêng phải vừa là nhà sư phạm, vừa là nhà khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy, làm cho nghiên cứu khoa học trở thành đòn bẩy trong nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cũng hỗ trợ nâng cao kết quả học tập. Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) là một hoạt động có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHGTVT. Bài báo nghiên cứu về những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động NCKHSV ở khoa Lý luận chính trị. Yêu cầu cấp bách là phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn, nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKHSV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở trường ĐHGTVT hiện nay
1.Nghiên cứu khoa học2.Giảng dạy3.Học tập4.Kiến thức5.Phương pháp6.Kỹ năng nghiên cứu

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá