Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Phúc An
Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trước tác động của giáo dục 4.0 /Trần Thị Phúc An. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Từ việc phân tích những tác động của giáo dục thông minh (giáo dục 4.0) đến hoạt động dạy học hiện nay, bài viết tập trung làm rõ thực trạng của việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả thu được từ các nghiên cứu lý thuyết, các cuộc trao đổi và thực tế thực hành giảng dạy trên lớp, tác giả đưa ra một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của các môn học này trước tác động của giáo dục 4.0.
1.Phương pháp giảng dạy2.Lý luận chính trị3.Giáo dục 4.0

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá