Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lã Quý Đô
Vận dụng phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay /Lã Quý Đô. -H.,2020
8 tr. ;27 cm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mang những giá trị nhân văn sâu sắc, đặt nền móng cho việc xây dựng nền giáo dục dân chủ, hiện đại ở nước ta. Trong đó quan điểm của Người về phương pháp giáo dục có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong thực hiện đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đạo tạo. Bài viết nghiên cứu phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh và việc vận dụng nguyên tắc, phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay
1.Tư tưởng Hồ Chí Minh2.Phương pháp giáo dục3.Lý luận chính trị

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá