Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Thị Thu Nga
Đánh giá khả năng tắc nghẽn của màng MBR trong xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp Hplc-Sec-Fluorescence /Vũ Thị Thu Nga, Chengcheng Li, Christelle Guigui. -H.,2020
12 tr. ;27 cm
1.MBR2.HPLC-SEC-Fluorescence3.Khả năng tắc nghẽn4.Sản phẩm vi sinh vật hoà tan (SMP)5.Protein dưới dạng hợp chất
1.Chengcheng Li2.Christelle Guigui

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá