Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Xuân Huy
Thiết kế mô hình thu nhỏ bằng lý thuyết đồng dạng =Designing the reduced-scale model of structures using theory of similitude /Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Huy Cường. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Trong kỹ thuật xây dựng công trình, việc thiết kế mô hình thu nhỏ nhằm đánh giá khả năng làm việc của kết cấu là yêu cầu cần thiết. Bài báo giới thiệu những nội dung chính của lý thuyết đồng dạng nhằm thiết kế mô hình thu nhỏ của kết cấu. Một ví dụ cụ thể sẽ được trình bày làm rõ hơn nội dung nghiên cứu
1.Nguyễn Huy Cường

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá