Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Anh
Xu hướng phát triển của bộ chuyển đổi tương tự / số trong điện tử y sinh =Trends in ADC designs for biomedical applications /Nguyễn Tuấn Anh. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Bài báo này trình bày kết quả khảo sát, nghiên cứu về bộ chuyển đổi tương tự/số (ADC) nói chung từ các nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế (năm 1997 đến nay) để từ đó đề xuất các thông số phù hợp với ứng dụng điện tử y sinh
1.Xu hướng phát triển2.Bộ chuyển đổi tương tự / số3.Điện tử y sinh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá