Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Hồng Mai
Nghiên cứu hoạt động kết nối tại điểm trung chuyển vận tải khách công cộng bằng xe buýt =Reseach on the connecting operation at transit point for public passenger transport by bus /Nguyễn Thị Hồng Mai. -H.,2013
5 tr. ;27 cm
Nội dung bài báo đưa ra những nhận thức cơ bản về điểm trung chuyển, việc kết nối hoạt động của các tuyến vận tải hành khách công cộng tại điểm trung chuyển - cơ sở tạo nên một mạng lưới vận tải hành khách công cộng đô thị liên hoàn và thống nhất
1.Điểm trung chuyển2.Vận tải khách công cộng3.Xe buýt

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá