Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Thùy Linh
Áp dụng phương pháp học máy để tìm ra đặc trưng tối ưu trong bài toán xử lý dữ liệu lớn =Applying machine learning to find the optimal feature subset from a much larger dataset /Ngô Thùy Linh. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong bài toán xử lý số liệu lớn, phương pháp học máy chúng tôi sử dụng trong bài báo này đó là giải thuật di truyền kết hợp với mạng nơron nhân tạo. Chúng tôi đã cài đặt mô hình này và chạy thực nghiệm trên bộ dữ liệu lớn có trên thực tế, tuy nhiên số thuộc tính của bộ thuộc tính tốt nhất tìm được dao động xung quanh một nửa số thuộc tính của bộ dữ liệu ban đầu. Để tìm ra bộ thuộc tính có số lượng nhỏ hơn nữa mà vẫn đảm bảo yêu cầu của bài toán, chúng tôi đề xuất phương án cải tiến đó là hạn chế số thuộc tính đầu ra theo tỷ lệ cho trước. Cách tiếp cận của chúng tôi về cơ bản đã cho kết quả tốt hơn, cụ thể là số thuộc tính tìm được và thời gian thực hiện đều giảm đáng kể so với mô hình ban đầu.
1.Phương pháp học máy2.Đặc trưng tối ưu 3.Xử lý dữ liệu lớn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá