Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Thị Tuyết Minh
Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành theo quan điểm lấy người học làm trung tâm ở Trường Đại học Giao thông Vận tải =The practice of teaching English for special purposes at the University of Transport and Communications in the perspective of the learner – centred approach /Đặng Thị Tuyết Minh. -H.,2013
5 tr. ;27 cm
Cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành (TACN) ở trường ĐH GTVT hiện nay đang là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, các giảng viên và làm thế nào để môn học này trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn đối với sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập. Bài viết này đi sâu tìm hiểu và đánh giá một cách khách quan từ việc chuẩn bị cho bài giảng TACN đến việc tổ chức thực hiện giờ học trên lớp của các giảng viên nhìn từ góc độ lấy người học làm trung tâm. Tác giả cũng kiến nghị một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy TACN ở trường ĐH GTVT
1.Tiếng Anh chuyên ngành2.Tiếng Anh3.Người học làm trung tâm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá