Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Hải Hà
Xác định ví trị đặt ghi trên đường cong =Determination to locate of layout in curve /Lê Hải Hà. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Bài báo đề xuất các công thức xác định vị trí tâm ghi trong đường cong làm cơ sở bố trí ghi trên măt bằng
1.Ví trị đặt ghi2.Đường cong

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá