Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vương Xuân Cần
Phân tích kinh tế lựa chọn chu kỳ đèn ở nút giao thông cùng mức =Economic analysis of selecting signal cycle for the intersections /Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Nút giao thông cùng mức điều khiển bằng đèn tín hiệu chiếm tỷ lệ chủ yếu tại các nút giao thông trong khu đô thị, đây cũng là địa điểm ùn tắc giao thông nhất trong mạng lưới đường. Bài báo trên cơ sở phân tích năng lực thông hành và thời gian chậm xe của nút, thực hiện phân tích lợi ích kinh tế của thời gian chu kỳ đèn tín hiệu.
1.Phân tích kinh tế2.Chu kỳ đèn3.Nút giao thông cùng mức
1.Vũ Trọng Thuật

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá