Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Văn Khá
Nghiên cứu xác định hiệu suất không thuận nghịch của máy nén xoắn ốc =Research on determination isentropic efficiency of scroll compressors /Phạm Văn Khá. -H.,2013
4 tr. ;27 cm
Trong bài báo này hiệu suất không thuận nghịch của máy nén xoắn ốc sử dụng môi chất R134a sẽ được xác định trong điều kiện nhiệt độ thay đổi. Nhiệt độ bay hơi thay đổi từ -15 oC đến 10oC và nhiệt độ ngưng tụ từ 35oC đến 55oC. Hiệu suất không thuận nghịch sẽ được xây dựng thành hàm của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi
1.Hiệu suất không thuận nghịch2.Máy nén xoắn ốc

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá