Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Tuấn
Xây dựng đường cong mỏi, xác định giới hạn mỏi của vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E =Construction of fatigue curve and determination of fatigue limit of bogie frame materials and wheel axle materials of D9E and D19E locomotives /Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Năng Khang. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Nội dung bài báo trình bày kết quả xây dựng các đường cong mỏi, hay nói khác là mối quan hệ giữa biên độ ứng suất và số chu trình ứng suất phá huỷ mỏi của vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E trên cơ sở các số liệu thử nghiệm mỏi đã được tiến hành trước đó. Từ các phương trình đường cong mỏi tiến hành xác định giới hạn mỏi tương ứng với các chu trình ứng suất giới hạn ở các mức xác suất phá hủy mỏi khác nhau. Các thông số này là cơ sở cho việc tính toán độ bền mỏi và dự báo tuổi thọ mỏi của kết cấu trên các đầu máy đã nêu
1.Xây dựng đường cong mỏi2.Giới hạn mỏi3.Khung giá chuyển hướng4.Trục bánh xe5.Đầu máy D9E và D19E
1.Nguyễn Đức Toàn2.Hoàng Năng Khang

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá