Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đăng Khoát
Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt khi vật liệu tiếp xúc với tường lò quay xi măng =Investigating heat transfer by contact between the material and the rotary kiln wall /Nguyễn Đăng Khoát. -H.,2013
5 tr. ;27 cm
Chuyển động quay của lò, dù với tốc độ chậm nhưng cũng tạo ra quá trình truyền nhiệt mà các lò đứng yên khác không thể có. Tường lò, ngoài vai trò trung gian nhận nhiệt từ chất mang nhiệt (ngọn lửa, sản phẩm cháy) để truyền lại cho bề mặt thoáng của lớp liệu còn có khả năng truyền nhiệt cho vật liệu khi chúng tiếp xúc với nhau. Bài báo giới thiệu quá trình trao đổi nhiệt xảy ra khi tường lò tiếp xúc với vật liệu. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng công thức xác định lượng nhiệt trao đổi trong quá trình
1.Quá trình trao đổi nhiệt2.Vật liệu3.Tường lò quay xi măng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá