Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Duy Anh
Nghiên cứu tính toán khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép với bê tông cốt sợi thép siêu cường độ :Research, calculation bending resistance of concrete beams with steel fiber reinforced concrete super strength /Phạm Duy Anh, Nguyễn Lộc Kha. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Bài viết đề cập đến khả năng chịu uốn của của dầm bê tông cốt thép với bê tông cốt sợi thép siêu cường độ, xem xét sự phù hợp của các công thức dùng để tính toán khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép truyền thống, bê tông cốt sợi thép cường độ cao (HPC) khi áp dụng đối với dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cốt sợi thép siêu cường độ (UHPC
1.Khả năng chịu uốn2.Dầm bê tông cốt thép3.Bê tông cốt sợi thép4.Siêu cường độ
1.Nguyễn Lộc Kha

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá