Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Minh Thắng
Nghiên cứu động học quá trình sấy bơm nhiệt trên cơ sở mô hình truyền nhiệt truyền chất liên hợp có kể đến co ngót :Research on drying kinetics in heat pump dryers based on a coupling heat and mass transfer model considerring the shrinkage of the material /Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng. -H.,2013
7 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày việc ứng dụng hệ phương trình vi phân truyền nhiệt truyền chất liên hợp khi bỏ qua ảnh hưởng của dòng nhiệt đến dòng ẩm và kể đến sự co ngót của vật liệu để nghiên cứu động học quá trình sấy lạnh đối lưu trong hệ thống sấy bơm nhiệt. Đường cong sấy lý thuyết được so sánh với đường cong sấy thực nghiệm (với vật liệu sấy là cà rốt thái lát dày 10 mm, chế độ sấy 410C, 2,5 m/s, 45,5%). Kết quả cho thấy với mô hình có kể đến co ngót, sai lệch phần trăm E(%) là 10,82%. Với mô hình không xét đến co ngót sai lệch phần trăm E(%) là 13,68%
1.Nghiên cứu động học2.Sấy bơm nhiệt3.Mô hình truyền nhiệt4.Truyền chất liên hợp5.Sự co ngót vật liệu
1.Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá