Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Tuấn
Thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ học và đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E :Experimental determination of mechanical characteristics and fatigue featured of bogie frame materials and wheel axle of D9E and D19E locomotives /Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Hoàng Năng Khang. -H.,2013
8 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày các kết quả thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ học và đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E đang sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam
1.Đặc trưng cơ học2.Đặc trưng mỏi3.Vật liệu khung giá4.Chuyển hướng 5.Trục bánh xe6.Đầu máy D9E VÀ D19E
1.Phạm Lê Tiến2.Hoàng Năng Khang

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá