Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Thị Loan
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng qua tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" :Ho Chi Minh''''s thoughts of the relation between the party and the people in the book "Modifying the way of working" /Ngô Thị Loan, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Ngọc Cương. -H.,2013
5 tr. ;27 cm
Mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân là mối quan hệ hữu cơ, máu thịt, quyết định sự tồn vong của Đảng và dân tộc với một Đảng cầm quyền. Bài báo nhằm làm rõ tư tưởng đó của Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tư tưởng này ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn của nó
1.Tư tưởng Hồ Chí Minh2.Xây dựng mối quan hệ3.Đảng4.Quần chúng
1.Nguyễn Thị Thu Hằng2.Lê Ngọc Cương

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá