Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Minh Hiếu
Nghiên cứu áp dụng bài toán vận tải với ràng buộc khung thời gian tại điểm hàng trong dịch vụ Logistics =Research onvehicle routing problem /Nguyễn Minh Hiếu. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Tối ưu hóa công tác lập hành trình vận tải được coi là một trong những vấn đề mấu chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải Logistics. Với mục tiêu tối ưu (thiểu hóa) quãng đường vận chuyển, phương pháp lập hành trình (bài toán vận tải) với ràng buộc khung thời gian tại các điểm hàng (VRPTW) được sử dụng phổ biến. Phương pháp này cho phép xem xét đồng thời nhiều biến số (Vận tốc kỹ thuật, Thời gian xếp-dỡ, Thời điểm có thể giao nhận hàng…) trong quá trình lập phương án.Sau đây, tác giả sẽ trình bày chi tiết quá trình áp dụng phương pháp trên để xây dựng phương án hành trình cho Trung tâm Logistics ICD Tiên Sơn; so sánh, đánh giá phương án đề xuất với phương án hiện đang được áp dụng.
1.Bài toán vận tải2.Khung thời gian3.Điểm hàng4.Dịch vụ Logistics

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá