Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thìn Quỳnh
Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải tới các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường của động cơ HCCI =Simulation research effect of egr to technical and emission parameters of the HCCI engine /Nguyễn Thìn Quỳnh, Khương Thị Hà, Trần Thị Thu Hương. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng đặc tính cháy HCCI của động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu n-heptane khi thay đổi tỷ lệ khí luân hồi. Nghiên cứu được thực hiện trên phần mềm mô phỏng GT-POWER. Động cơ sử dụng cho nghiên cứu là động cơ một xylanh Kubota làm mát bằng không khí được cải tiến hệ thống cung cấp nhiên liệu. Chế độ mô phỏng là ở tốc độ 3600 vòng/phút, lượng nhiên liệu cấp là 9,8mg/chu trình. Kết quả mô phỏng cho thấy với tỷ lệ khí luân hồi tối ưu là 12,9% thì động cơ đạt hiệu suất cao nhất, ηi = 37,6%.
1.Luân hồi khí thải2.Chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường3.Động cơ HCCI
1.Khương Thị Hà2.Trần Thị Thu Hương

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá