Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thanh Hà
Các phương pháp giải bài toán lập luận mờ khuyết điều kiện =Methods solve fuzzy reasoning problem with vacant conditions /Phạm Thanh Hà. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Bài báo sẽ tập trung nghiên cứu các phương pháp lập luận mờ trên mô hình khuyết điều kiện, cụ thể là phương pháp lập luận mờ dựa trên việc bổ sung phần tử Don’t Care và phương pháp lập luận mờ không bổ sung điều kiện. Các kết quả thực nghiệm trên bài toán F-OR cho thấy cả 2 phương pháp đều cho kết quả lập luận đáng tin cậy. Điều này cho phép ứng dụng phương pháp vào giải quyết các bài toán khuyết điều kiện trong thực tế
1.Giải bài toán2.Lập luận mờ3.Khuyết điều kiện

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá