Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quốc Tuấn
Tiếp cận đa tác tử mô phỏng hệ thống giao thông =Multi-agent approach for the simulation of transportation systems /Nguyễn Quốc Tuấn. -H.,2015
5 tr. ;27 cm
Các hệ thống giao thông ngày càng phức tạp, chúng không chỉ tích hợp các thành phần công nghệ, mà còn các thành phần về xã hội và chính trị. Do vậy, cần thiết xây dựng một hệ thống để hỗ trợ trong việc định nghĩa các chính sách giao thông đô thị. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một công cụ mô phỏng sử dụng cách tiếp cận đa tác tử hỗ trợ người phụ trách một hệ thống giao thông trong việc phân tích và đánh giá tác động của các chính sách giao thông. Để kiểm tra đề xuất của mình, chúng tôi đã xây dựng khuôn mẫu thử nghiệm cho phép mô phỏng sự di chuyển của người dân trong thành phố La Rochelle (Pháp) từ dữ liệu thống kê về dân số của tổng cục thống kê Pháp, dữ liệu bản đồ BD TOPO 2 của Viện địa lý quốc gia Pháp trên nền tảng mô phỏng GAMA.
1.Tiếp cận đa tác tử2.Mô phỏng3.Hệ thống giao thông

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá