Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đức Dư
Ứng dụng TF-IDF và SVD trong thu thập thông tin dữ liệu website =TF-IDF and SVD for information retrieval /Nguyễn Đức Dư, Bùi Ngọc Dũng. -H.,2015
4 tr. ;27 cm
Biểu diễn văn bản, bao gồm xác định chỉ số từ khóa và tạo véc tơ số tương ứng cho văn bản là công việc rất quan trọng trong lĩnh vực thu thập và xử lý thông tin. Bài báo này trình bày kỹ thuật tần số từ khóa-tần số đảo văn bản (TF-IDF) kết hợp với khai triển vector riêng (SVD) ứng dụng trong lĩnh vực thu thập thông tin. Kết quả cho thấy trọng số TF-IDF sử dụng làm đặc trưng cho kết quả tốt trong việc truy vấn và thu thập thông tin sử dụng SVD
1.TF-IDF2. SVD3.Thu thập thông tin dữ liệu website
1.Bùi Ngọc Dũng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá