Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Tăng Xuân Sơn
Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của kết cấu nhịp cầu bê tông dự ứng lực lắp ghép chiều cao thấp trên đường ô tô =Some technical and economic characteristics of precast prestressed concrete highway bridge decks with lower depth /Tăng Xuân Sơn, Nguyễn Duy Tiến. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày đặc điểm của ba dạng kết cấu nhịp cầu bê tông dự ứng lực (BTDƯL) lắp ghép có chiều cao thấp đã được sử dụng ở Việt Nam, phân tích so sánh một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ba dạng kết cấu nhịp để đưa ra phạm vi áp dụng hợp lý của từng loại. Kết cấu nhịp dầm bản BTDƯL lắp ghép có chiều cao thấp hơn so với dầm BTDƯL lắp ghép mặt cắt T ngược với cùng khẩu độ nhịp, đặc biệt khi sử dụng thêm dự ứng lực liên kết theo phương ngang. Đối với các nhịp lớn hơn, tuy thời gian thi công lâu hơn nhưng kết cấu dầm T ngược tỏ ra ưu việt hơn về mặt sử dụng vật liệu, dẫn đến giảm được tĩnh tải bản thân và chi phí xây dựng.
1.Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật2.Kết cấu nhịp cầu3.Bê tông dự ứng lực
1.Nguyễn Duy Tiến

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá