Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Kim Đăng
Nghiên cứu đánh giá về hiệu quả cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng hòa tan của phụ gia TPP và SBS :Test results on modification efficiency of rutting resistance and solubillity of TPP and SBS /Trần Thị Kim Đăng, Nguyễn Quang Phúc, Nakanishi Hiromitsu. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Sau các nỗ lực trong thiết kế thành phần và kiểm soát thi công, sự quan tâm đang được dịch chuyển sang giải pháp sử dụng nhựa đường cải thiện, với các phương pháp trộn khác nhau. Trộn trực tiếp tại trạm - phương pháp trộn khô – nhận được quan tâm của các nhà thầu do công nghệ đơn giản và chi phí thấp. Phụ gia TPP và SBS đã được thử nghiệm trong Dự án Cải tạo Quốc lộ 1, tại tỉnh Khánh Hòa theo công nghệ trộn trực tiếp này và bước đầu – qua kết quả thí nghiệm chỉ tiêu hằn lún vệt bánh xe ở phòng thí nghiệm của trường Đại học GTVT và tại Nhật Bản – đều cho thấy có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh và kết quả thí nghiệm khả năng hòa tan của phụ gia khi trộn trực tiếp được thảo luận trong bài báo để có những khuyến cáo để có thể tiếp tục sử dụng phụ gia theo phương pháp này
1.Kháng hằn lún vệt bánh xe2.Khả năng hòa tan3.Phụ gia TPP và SBS
1.Nguyễn Quang Phúc2.Nakanishi Hiromitsu

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá