Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Quang Học, Lê Khánh Giang
Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo bằng GPS và máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ vuông góc không gian khi thành lập lưới trắc địa công trình =Study on the data processing method combines GPS measurements and electronic total station in the three-dimensional geodetic in geodetic engineering network /Trần Quang Học. -H.,2015
7 tr. ;27 cm
Bài báo có nội dung nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu kết hợp hai loại trị đo bằng công nghệ GPS và trị đo mặt đất bằng máy toàn đạc điện tử (TĐĐT) trong hệ tọa độ vuông góc không gian khi thành lập lưới trắc địa công trình
1.Geodetic engineering network2.GPS3.Electronic total station4.Three-dimensional geodetic5.Processing data.

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá