Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Hà Dũng
Nghiên cứu tính thoả mãn nguyên lý tách của bộ quan sát trạng thái với thời gian quan sát hữu hạn =The separated principle of finite time observer /Đặng Hà Dũng. -H.,2015
6 tr. ;27 cm
Bộ quan sát trạng thái được sử dụng nhằm giảm số lượng thiết bị đo cần sử dụng hoặc để đo một số biến trạng thái của hệ thống không thể đo được trực tiếp. Điều kiện quan trọng mà bộ quan sát trạng thái phải thỏa mãn là nguyên lý tách. Bài báo nhằm chứng minh sự thoả mãn hoàn toàn nguyên lý tách của bộ quan sát trạng thái với thời gian quan sát hữu hạn.
1.Nguyên lý tách2.Bộ quan sát trạng thái3.Thời gian quan sát hữu hạn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá