Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Việt Phúc
Đánh giá thành phần sóng hài trên mô hình mô phỏng mạch điện động lực của toa tàu điện ngầm =Estimation of harmonic components on simulation model for power circuit of metro car /Đặng Việt Phúc. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Trong bài báo đưa ra mô hình mô phỏng quá trình làm việc của mạch điện động lực của toa tàu điện ngầm 81-740/741 sử dụng động cơ điện kéo không đồng bộ. Mô hình được xây dựng trên phần mềm MATLAB/Simulink. Mục đích của việc xây dựng mô hình để nghiên cứu thành phần sóng hài dòng điện kéo ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các hệ thống bảo đảm an toàn chạy tàu – hệ thống tín hiệu và hệ thống chạy tàu tự động ATO-ATP. Kết quả thu được là đồ thị phụ thuộc theo thời gian của các thành phần sóng hài dòng điện tương ứng với các tần số xác định. Xử lý thống kê kết quả mô phỏng thu được.
1.Thành phần sóng hài trên2.Mô hình mô phỏng3.Mạch điện động lực4.Toa tàu điện ngầm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá