Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Hà
Đáp ứng động lực học dầm Bernoulli FGM có cơ tính biến đổi dọc chịu tác dụng nhiều lực di động =Dynamic response of Bernoulli beams made of axially FGM subjected to multiple moving point loads /Lê Thị Hà. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày phương pháp phần tử hữu hạn để tính đáp ứng động lực học cho dầm Bernoulli FGM có cơ tính biến đổi dọc và thiết diện ngang thay đổi theo chiều dài chịu tác dụng nhiều lực di động. Tính chất vật liệu của dầm được giả thiết thay đổi dọc theo trục dầm bằng quy luật số mũ. Ảnh hưởng của tham số lực di động, khoảng cách lực di động, tham số vật liệu đến đáp ứng động lực học của dầm cũng được nghiên cứu chi tiết trong phần kết quả số của bài báo
1.Vật liệu có cơ tính biến đổi dọc2.Dầm thiết diện thay đổi3.Phần tử hữu hạn4.Đáp ứng động lực học.

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá