Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Phương Châm
Đấu thầu xây dựng đường cao tốc: cơ hội cho các nhà thầu Việt Nam =Bidding for expressway construction: opportunities for Vietnamese contractors /Nguyễn Phương Châm. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Dựa trên kết quả đấu thầu ở một số dự án xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam, bài báo phân tích các lợi thế và hạn chế của các nhà thầu Việt Nam đồng thời đưa ra các giải pháp để các nhà thầu Việt Nam vươn lên, khẳng định vị trí của mình
1.Đấu thầu xây dựng2.Đường cao tốc3.Nhà thầu Việt Nam

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá