Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Mai Quang Huy
Dự đoán chiều sâu xói trụ cầu theo thời gian =The prediction of pier scours depth using the SRICOS method /Mai Quang Huy. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày một phương pháp mới để xác định chiều sâu xói tại trụ cầu theo thời gian trong điều kiện địa chất là đất dính – phương pháp SRICOS. Cơ sở của phương pháp này là tính toán hai thông số đặc trưng: chiều sâu xói lớn nhất có thể (chiều sâu xói tới hạn) và tốc độ xói ban đầu. Chiều sâu xói lớn nhất được xác định theo công thức rút ra từ kết quả thí nghiệm trên hệ thống máng kính, còn tốc độ xói ban đầu được xác định qua kết quả thí nghiệm đo hàm xói của mẫu đất (EFA).
1.Xói trụ cầu2.Đất dính3.Hàm xói

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá