Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Ngọc Cương
Quan điểm của triết học Mac-xit về mối quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và giá trị phương pháp luận của nó trong bối cảnh hiện nay =Marxist - Leninist philosophy’s viewpoint of relation between Society and Nature and its Methodical values at present circumstance /Lê Ngọc Cương. -H.,2016
3 tr. ;27 cm
Triết học Mác-xít là một hệ thống tri thức lý luận tổng quát về toàn bộ thế giới (về tự nhiên, về xã hội, về con người) và về vai trò của con người trong thế giới. Quan điểm của triết học Mác-xít về mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên là một trong những bộ phận hợp thành của hệ thống tri thức lý luận tổng quát đó. Bài báo của tác giả khái quát một cách tổng quát về toàn bộ những quan điểm của triết học Mác-xít về mối quan hệ đó và chỉ ra những giá trị phương pháp luận của nó trong bối cảnh hiện nay.
1.Triết học mac-xit2.Xã hội với tự nhiên3.Phương pháp luận

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá